Charakterowi biznesu, który winien być ukierunkowany na realizację wspólnego dobra, została poświęcona zorganizowana 23 maja 2013 roku w Białymstoku konferencja „Powołanie lidera biznesu”. Zgromadziła ona ludzi biznesu z terenu Podlasia.

Konferencję w siedzibie Archiwum i Muzeum otworzył ks. abp Edward Ozorowski, który podkreślił personalistyczny wymiar przedsiębiorczości. „Działanie z powołaniem jest nam wszystkim potrzebne. Biznesmen z powołania, wbrew drapieżnemu kapitalizmowi, dba o tego, komu służy” – precyzował Metropolita Białostocki.

Powołanie lidera biznesuW dalszej części sympozjum przewodniczący obradom, ks. dr Andrzej Proniewski, p.o. Kierownika Katedry Teologii Katolickiej, zapowiedział prelegentów. Pierwszym z nich był duszpasterz Przedsiębiorców i Pracodawców Archidiecezji Białostockiej ks. dr Dariusz Wojtecki, który rozważania skoncentrował wokół prezentacji dokumentu Papieskiej Rady Iustitia et Pax „Powołanie lidera biznesu”. Wstępem do nich stał się fragment filmu z wizyty Jana Pawła II i jego nauka na wiodący temat sympozjum. „Celem pracy jest sam człowiek, który dzięki niej ma udoskonalać się. Praca jest dla człowieka” — te słowa Papieża stały się adekwatnym tłem do omawianego zagadnienia. Przedstawiając dokument Rady, Prelegent podkreślił jego zasługi na polu nowego spojrzenia na ludzi biznesu, którzy są powszechnie postrzegani stereotypowo jako kapitaliści i chciwcy. Tymczasem dokument pojmuje ich działalność w kategoriach powołania. Lider biznesu to osoba angażująca się w działalność gospodarczą.

Korespondującym z wątkiem, podjętym przez ks. Dariusza Wojteckiego, stał się referat ks. Przemysława Króla SCJ „Zainspirowani wiarą – jedność wiary i działania katolików w biznesie”. Dotyczył relacji Kościoła i biznesu. Prelegent udowadniał konieczność korelacji tych dwóch środowisk. Kościół w biznesie upatruje bowiem szansę wzrostu duchowego dobrobytu ludzi. Dokument Papieskiej Rady Iustitia et Pax „Powołanie lidera biznesu” nie jest o ekonomii (ujmuje ją schematycznie). Stanowi natomiast tło rozważań o człowieku w globalizacyjnym świecie. Podkreśla wielkie znaczenie człowieka biznesu, który poprzez swoje zadania wypełnia powołanie do świętości i z tej racji działanie biznesowe posiada wartość moralną. Autorzy dokumentu przestrzegają przed maksymalizacją zysku, który nie może być celem samym w sobie, lecz niezbędnym środkiem. Powołaniem lidera biznesu jest kształtowanie dobra wspólnego. Ma być aktywny i kreatywny. Akcentując konieczność przekładania inspiracji, zawartych w dokumencie na praktykę, ks. Król – odwołując się do etymologii słowa „korporacja” – zwrócił uwagę na charakter wspólnotowy firmy, która jest realizacją dobra wspólnego poprzez jednostkowe. Brak współpracy powoduje kryzys ekonomiczny, który ma podłoże moralne.

Z kolejną prelekcją „Powołanie – jak je usłyszeć, przyjąć, wypełnić?” wystąpiła Anna Jaworek, współpracownik Duszpasterstwa „Talent”. Trójstopniowy proces realizacji powołania, zawarty w tytule referatu, gwarantuje nabycie przez przedsiębiorcę kompetencji. Jedynie poprzez etapy: usłyszenia, przyjęcia i wypełnienia wezwania Bożego, może w pełni realizować nadprzyrodzony charakter powołania do pełni życia w Bogu, które stanowi ontyczne wyposażenie osoby.

Dr Edyta Jurczak-Pejko przybliżyła zaś zebranym ogólnobiznesowe przedsięwzięcie pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. Charakteryzując tę nową filozofię prowadzenia działalności gospodarczej, Prelegentka wyszczególniła obszary jej oddziaływania: relacje z konsumentami, z pracownikami, praktyki rynkowe, organizacja pracy. Wśród licznych inicjatyw w ramach CSR, wśród których powszechnie jest znany „Global Compact”, Prelegentka wiele uwagi poświęciła ISO 26000 – normie, która systematyzuje wiedzę na temat włączania aspektów społecznych i środowiskowych w proces funkcjonowania firmy i oparcia zarządzania nią w oparciu o normy etyczne: ład korporacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, ochrona środowiska naturalnego, relacje z konsumentami, zaangażowanie społeczne. Narzędziami CSR, wymienionymi przez Pregentkę, są: kampanie społeczne, marketing społeczny, programy etyczne dla pracowników, ekoznakowanie towarów.

Jako ostatni referat przedstawił dr hab. Ryszard Stocki, doradca biznesu, nt. „Dlaczego nam tak mało się udaje? Lustro personalistyczne – nowe narzędzie do wspierania rozwoju osobistego”. Analizując destrukcyjne praktyki społeczne, np. rozwody, Prelegent sprecyzował wyzwania i drogi naprawy: nowa wiedza, nowy sposób monitorowania swojego życia.

Konferencja została zorganizowana przez ks. dra Dariusza Wojteckiego, duszpasterza Przedsiębiorców i Pracodawców Archidiecezji Białostockiej, Towarzystwo Biznesowe Białostockie, Międzywydziałową Katedrę Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podlaskie Forum Gospodarcze.

Tekst: Anna Dzięgielewska

Zdjęcia: Teresa Margańska

Zobacz artykuł w serwisie Archidiecezji Białostockiej