Sprawdź miasta i terminy

Program rozwoju

Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, które mają prowadzić uczniów Chrystusa do osiągnięcia nowego życia.

Sprawdź miasta i terminy

Materiały PDF do pobrania

Modlitwa

Boże Duchu Święty,
z Twojego polecenia Objawienie
zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce,
abym przy tym czytaniu
dobrze zrozumiał Twoją prawdę
i abym nauczył się goręcej Cię kochać,
wierniej Ci służyć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ewangelia według św. Mateusza 9,9–13

Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”. On wstał i poszedł za Nim.

Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”.

On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Komentarz biblijny

1. Celnik

W Cesarstwie Rzymskim kontrakty na ściąganie podatków wydzierżawiano osobom prywatnym, przeważnie cudzoziemcom, którzy z kolei wynajmowali miejscowych mieszkańców do bezpośredniego pobierania podatków od ludzi. Takim poborcą był celnik z Łukaszowej przypowieści modlący się w świątyni. Form opodatkowania było wiele, np. podatki nałożone na produkty rolne, podatki za prowadzenie działalności handlowej, cło pobierane w portach, cło od towarów przewożonych z jednego regionu do drugiego. Celnicy byli osobiście odpowiedzialni za odprowadzanie podatków do kasy rządowej, ale mieli wolną rękę w pobieraniu nadwyżki podatkowej do własnej kieszeni. To stwarzało okazję do nadużyć, oszustw i wyzysku ze strony poborców podatkowych. W środowisku Żydów celnicy byli napiętnowani z powodu owej samowoli, ale też uważano ich za nieczystych rytualnie z powodu kontaktów z poganami, co więcej, byli uznawani za kolaborantów z okupantem rzymskim, który w tym czasie zajmował Palestynę.

2. Nawrócenie

W Ewangelii celnicy wielokrotnie zostali ukazani jako bohaterowie pozytywni, ponieważ ich niedoskonałość prowadzi do nawrócenia.

Gromadzili się już wokół Jana Chrzciciela, który na pytanie, co mają czynić, ten odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponadto, co wam wyznaczono” (Łk 3,13). Z kolei przełożony celników Zacheusz nie tylko przyjmuje Jezusa w swoim domu, ale także zmienia swoje życie, deklarując: „Jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie” (Łk 19,8). To celnik ukazany jest jako wzór modlitwy: „Celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: «Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!» Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony” (Łk 18,13n). Piętnując postawę faryzeuszy i uczonych w Piśmie, Jezus mówi do nich: „Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego” (Mt 21,31).

Dla Jezusa grzech człowieka nie jest problemem: „Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Dla Boga nieprzekraczalną granicą, a dla człowieka dramatem jest zatem niechęć do wewnętrznej przemiany. „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” (Łk 9,23). Decyzja należy zawsze do człowieka, Bóg nigdy nie przekracza granicy jego osobistej wolności.

Analiza Ewangelii

  1. Jaka była postawa Jezusa wobec celników?
  2. Jakie motywy mogły stać za decyzją Mateusza?
  3. Dlaczego celnik został apostołem?
  4. Jak interpretujesz stwierdzenie „koszt pójścia za Jezusem”?

Słowo w biznesie — rozmowa

  1. Jak pozyskać wartościowego współpracownika? (znaleźć, zatrudnić, przygotować…)
  2. Ocena pracowników obowiązkiem pracodawcy. Jak oceniać ludzi, ale ich nie potępiać?
  3. Ukryty potencjał pracownika jako szansa dla firmy. Pozytywne przykłady.
  4. Jaką przyjąć postawę wobec krzywdzących osądów?

Powołanie celnika Mateusza

Caravaggio, 1598–1600

Bibliografia programu

Fragmenty Pisma Świętego z wersji internetowej Biblii Tysiąclecia → biblia.deon.pl

Kontekst opracowano na podstawie następujących pozycji:

→ Adamczyk Dariusz, Chleb życia, Kieleckie Studia Teologiczne 2006

Florczyk Łukasz, Namaszczenie Jezusa w Betanii (Mt 26,6–13), Poznańskie Studia Teologiczne 2019

Gryglewicz Feliks, Ryby i rybacy Tyberiadzkiego Jeziora, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1949

→ Jachym Jan, Życie społeczne w Biblii, Łódzkie Studia Teologiczne 2000

→ Morawiecki Lesław, Monety rzymskie a źródła pisane, Przegląd Historyczny 1994

Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, Kielce 2009

→ Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Biblii w Kościele, 1993

→ Pikor Wojciech, Przypowieści Jezusa. Narracyjny klucz lektury, Kielce 2011

Pronzato Alessandro, Przypowieści Jezusa, Tom I i II, Kraków 2003

→ Wronka Stanisław, Niegodziwa mamona – postawa wobec bogactwa według Nowego Testamentu, Ruch Biblijny i Liturgiczny 2010