TEMAT MIESIĄCA

SUKCES | Mt 14,13–21
Producenci dobra

SUKCES — Będzie o sukcesie, ale nieco pokrętnie i w sposób nieoczywisty. Przeczytamy Ewangelię o cudownym rozmnożeniu chleba przez Jezusa. Skoro uczniowie wyrazili swoją bezradność (mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby), Jezus zrobił to po swojemu. Z sukcesem, do tego stopnia, że chcieli Go obwołać królem. Co jest Twoim sukcesem, w życiu, w biznesie?
Sprawdź miasta i terminy

Program rozwoju

Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, które mają prowadzić uczniów Chrystusa do osiągnięcia nowego życia.

Sprawdź miasta i terminy

Materiały PDF do pobrania

TEMAT MIESIĄCA

SUKCES | Mt 14,13–21
Producenci dobra

SUKCES — Będzie o sukcesie, ale nieco pokrętnie i w sposób nieoczywisty. Przeczytamy Ewangelię o cudownym rozmnożeniu chleba przez Jezusa. Skoro uczniowie wyrazili swoją bezradność (mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby), Jezus zrobił to po swojemu. Z sukcesem, do tego stopnia, że chcieli Go obwołać królem. Co jest Twoim sukcesem, w życiu, w biznesie?

Boże Duchu Święty,
z Twojego polecenia Objawienie
zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce,
abym przy tym czytaniu
dobrze zrozumiał Twoją prawdę
i abym nauczył się goręcej Cię kochać,
wierniej Ci służyć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.

A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności!”. Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!”. Odpowiedzieli Mu: „Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”. On rzekł: „Przynieście Mi je tutaj!”.

Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

1. Czas i miejsce

Sformułowanie „Gdy Jezus to usłyszał” dotyczy smutnej wiadomości o zabójstwie Jana Chrzciciela przez Heroda. Tradycyjnie utożsamia się miejsce przebywania Jezusa z brzegiem wschodnim Jeziora Genezaret. Mateusz podkreśla mocno fakt, że miejsce to było „pustynne” i „odosobnione”, chodzi o zaakcentowanie cudowności rozmnożenia chleba. Tłumy, dowiedziawszy się o Jezusie, idą za Nim. Ludzie ci pochodzą z okolicznych miast, prawdopodobnie chodzi o Kafarnaum oraz inne miejscowości położone nad brzegiem Jeziora Genezaret. Wzmianka o tym, że tłumy przyszły pieszo, potwierdza, że chodzi o miejsce odosobnione, ale położone dość blisko osiedli ludzkich, a więc w bliskości brzegu jeziora.

2. Uczniowie

Uczniowie charakteryzują się realizmem. Proszą Jezusa, aby odprawił ludzi, aby ci zdążyli wrócić do cywilizacji i coś kupić do jedzenia. W relacji Marka (6,34–44) polecenie Jezusa „Wy dajcie im jeść” uczniowie interpretują jako polecenie, aby oni sami poszli do wsi i dokonali zakupu. Udowadniają Jezusowi absurdalność tego polecenia pytaniem: „Mamy pójść i za 200 denarów kupić chleba, żeby dać im jeść?” (Mk 6,37). W relacji Mateusza polecenie wzmocnione jest zaimkiem „wy” (zbędnym z punktu widzenia gramatyki), podkreślającym znaczenie tego polecenia. To obnaża bezradność uczniów, którzy tłumaczą się posiadaniem jedynie pięciu chlebów i dwóch ryb.

3. Chleb

Dla Izraelitów chleb – poza oczywistym wymiarem spożywczym – miał głębokie znaczenie religijne.

 • Abraham dostaje chleb i wino od kapłana Melchizedeka (Rdz 14,18).
 • Chleb niekwaszony związany jest z pośpieszną ucieczką z Egiptu. Ten chleb staje się podstawowym symbolem święta Paschy (Wj 12,8).
 • Bóg karmi na pustyni swój lud, który domaga się chleba. Manna (samo słowo manna zawiera w sobie zdziwienie mann hu – co to jest?) jest chlebem z nieba (Wj 16,1–21), chlebem mocarzy (Ps 78,25), który spożywa człowiek. Rozmnożenie chleba na pustyni przez Jezusa było oczywistym znakiem nawiązującym do cudownego pokarmu otrzymanego od Boga.
 • Co szabat składano w świątyni jerozolimskiej chleby pokładne, będące wyrazem wdzięczności za chleb powszedni (Kpł 24,5–9).
 • Chrystus rodzi się w Betlejem, co oznacza „dom chleba” (Mi 5,1).
 • Chleb może być pokusą – na pustyni szatan kusi Jezusa, aby zamienił kamienie w chleb i w ten sposób zaspokoił swój głód (Mt 4,1–4). Jezus oczywiście nie czyni tego cudu dla siebie w związku z pokusą, ale w innym czasie dla ludzi, jako obraz swojej mocy. Ponadto szatanowi odpowiada, że człowiek żyje każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych; cud rozmnożenia chleba miał miejsce po nakarmieniu ludu Słowem Bożym.
 • Jezus nakazuje uczniom, aby modlili się: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” (Mt 6,11). Manna na pustyni była codziennym darem Boga, nie magazynowano jej – za wyjątkiem świątecznego dnia szabatu, na który otrzymywali podwójną porcję.
 • Chleb staje się Ciałem Pana – Eucharystią (Mt 26,26).
 1. W jaki sposób ludzkie potrzeby są miejscem obecności Chrystusa?
 2. Słowo Boże pokarmem duszy, chleb pokarmem ciała. Jak Jezus karmi człowieka?
 3. Jakie znaczenie miał chleb dla Jezusa?
 1. Co jest sukcesem przedsiębiorcy?
 2. Przedsiębiorca przez swoją pracę uczestniczy w dziele stwórczym Boga. Jakie „dobre dobra” dajesz ludziom?
 3. Tworząc dobro, uczestniczymy w dziele stwórczym Boga. Podziel się, w jaki sposób jesteś współpracownikiem Boga?
 4. Czy masz świadomość wartości swojej pracy? W jaki sposób wpływa ona na podejmowanie codziennych obowiązków??

Fragmenty Pisma Świętego z wersji internetowej Biblii Tysiąclecia → biblia.deon.pl

Kontekst opracowano na podstawie następujących pozycji:

→ Adamczyk Dariusz, Chleb życia, Kieleckie Studia Teologiczne 2006

→ Florczyk Łukasz, Namaszczenie Jezusa w Betanii (Mt 26,6–13), Poznańskie Studia Teologiczne 2019

→ Gryglewicz Feliks, Ryby i rybacy Tyberiadzkiego Jeziora, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1949

→ Jachym Jan, Życie społeczne w Biblii, Łódzkie Studia Teologiczne 2000

→ Morawiecki Lesław, Monety rzymskie a źródła pisane, Przegląd Historyczny 1994

Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, Kielce 2009

→ Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Biblii w Kościele, 1993

→ Pikor Wojciech, Przypowieści Jezusa. Narracyjny klucz lektury, Kielce 2011

Pronzato Alessandro, Przypowieści Jezusa, Tom I i II, Kraków 2003

→ Wronka Stanisław, Niegodziwa mamona – postawa wobec bogactwa według Nowego Testamentu, Ruch Biblijny i Liturgiczny 2010

Sprawdź miasta i terminy

Program rozwoju

Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, które mają prowadzić uczniów Chrystusa do osiągnięcia nowego życia.

Sprawdź miasta i terminy

Materiały PDF do pobrania