TEMAT MIESIĄCA

WYDATKI | Łk 15,11–24
Pieniądz źródłem radości?

WYDAWANIE PIENIĘDZY — łatwe, mądre, rozrzutne, egoistyczne? Nieraz dotyka sumienia (czy mogę sobie na to pozwolić?), czasem emocji (muszę to mieć!), zawsze powinno rozumu (kalkulacja). Inspiracją do rozmów przedsiębiorców będzie syn marnotrawny, który „źle wydał” otrzymane pieniądze.

Sprawdź miasta i terminy

Program rozwoju

Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, które mają prowadzić uczniów Chrystusa do osiągnięcia nowego życia.

Sprawdź miasta i terminy

Materiały PDF do pobrania

TEMAT MIESIĄCA

WYDATKI | Łk 15,11–24
Pieniądz źródłem radości?

WYDAWANIE PIENIĘDZY — łatwe, mądre, rozrzutne, egoistyczne? Nieraz dotyka sumienia (czy mogę sobie na to pozwolić?), czasem emocji (muszę to mieć!), zawsze powinno rozumu (kalkulacja). Inspiracją do rozmów przedsiębiorców będzie syn marnotrawny, który „źle wydał” otrzymane pieniądze.

Boże Duchu Święty,
z Twojego polecenia Objawienie
zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce,
abym przy tym czytaniu
dobrze zrozumiał Twoją prawdę
i abym nauczył się goręcej Cię kochać,
wierniej Ci służyć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Jezus powiedział też: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada». Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników.

Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem». Lecz ojciec rzekł do swoich sług: «Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się». I zaczęli się bawić”.

1. Prawo spadkowe

Według zwyczajów żydowskich ojciec mógł rozdysponować swoją własność albo poprzez testament realizowany po jego śmierci, albo poprzez przepisanie jej na dzieci jeszcze za życia. Ten drugi sposób przekazywania spadku jest oceniany jako niemądry (Syr 33,20–24). Zgodnie z prawem dziedziczenia (Pwt 21,17) pierworodny syn otrzymywał podwójną ilość tego, co dostawali pozostali synowie. Zatem młodszy syn z przypowieści otrzymał jedną trzecią, zaś starszy dwie trzecie majątku ojca. Jeśli ojciec przekazał swoje dobra dzieciom jeszcze za życia, majątek pozostawał cały czas pod kontrolą ojca aż do jego śmierci. Jeśliby syn sprzedał swoją część wcześniej, nabywca mógłby ją przejąć dopiero po śmierci ojca. W tym kontekście trudniej jest wytłumaczyć fakt sprzedania przez młodszego syna należnej mu części dziedzictwa. Być może przekazana przez ojca część majątku młodszemu synowi nie była spadkiem, lecz prezentem, którym mógł on swobodnie dysponować. W tym znaczeniu przypowieść podkreślałaby dobroć ojca wykraczającą poza normy prawne. Drugim wytłumaczeniem jest to, że przypowieść nie opisuje wydarzenia faktycznego, lecz prawdopodobne, zatem nie wszystkie jej szczegóły muszą odzwierciedlać rzeczywisty stan rzeczy.

2. Świnie i strąki

Świnie były uważane przez Prawo żydowskie za zwierzęta nieczyste (Kpł 11,7; Pwt 14,8), stąd zajęcie świniopasa było najgorszym rodzajem poniżenia. Według Talmudu człowiek hodujący świnie jest przeklęty (traktat Sota 49b). „Strąki”, którymi karmią się świnie, a które są odmawiane młodszemu synowi, to owoce drzewa nazywanego szarańczynem strąkowym (Ceratonia). Jest ono drzewem wiecznie zielonym, liście ma skórzaste, zimnozielone. Jego owoce mają kształt strąków o długości do 20 cm i szerokości 2 cm, były uprawiane jako roślina pastewna. Popularnie nazywane są „chlebem świętojańskim”.

3. Miłość ojca

Ojciec jest wierny swemu ojcostwu. Nie przestaje kochać swego młodszego syna, mimo że ten swoją prośbą o należną mu część majątku odcina się od niego. Ojca boli jednak nie tyle roztrwonienie rodzinnego majątku przez syna, ile raczej to, że „zagubił się” i „umarł”. Dowodem na jego nieprzerwane czekanie na syna jest fakt, iż pierwszy zobaczył go powracającego do domu, co świadczy o konsekwentnym wyglądaniu (także w sensie fizycznym) jego powrotu.

Miłość ojca wyprzedza skruchę syna i jego nawrócenie. Niezależnie od tego, co sądził o sobie (na bycie synem musi sobie zasłużyć), dla ojca pozostaje wciąż (zawsze był) synem. Następujący dalej dar najlepszej szaty, pierścienia, sandałów i uczty nie jest przywróceniem mu godności syna, lecz obdarowaniem go godnością, która jest jeszcze większa od tej, którą posiada jako syn. Najlepsza szata nie jest tylko wyróżnieniem go na oczach wszystkich mieszkańców, którzy widzieli jego powrót w łachmanach, lecz stanowi oznakę potraktowania go jako wyjątkowego gościa, czego wyrazem będzie również uczta. Pierścień – symbol władzy należącej do ojca ‒ powinien trafić do starszego syna, a otrzymuje go młodszy. Sandały nie tylko odróżniają go od niewolników, ale nałożone mu przez sługi są wyrazem uznania go za pana.

4. Uczta

Uczta, którą urządza ojciec, by wspólnie radować się z powrotu młodszego syna, była zrobiona z rozmachem. Świadczą o tym towarzyszące jej „muzyka i tańce”, które słychać było poza domem. Wskazuje na to również utuczone ciele, które zostaje zabite na tę okoliczność. Takie cielę było zachowywane dla uczczenia szczególnych gości (1 Sm 28,24- 25). W I wieku po Chr. mięso w Palestynie spożywano z okazji wyjątkowych świąt (zwykle religijnych). Biorąc pod uwagę ilość mięsa przeznaczonego na ucztę, ojciec musiał na nią zaprosić nie tylko członków swojej rodziny, ale też wszystkie znaczniejsze osoby ze swojej miejscowości.

  1. Jak ocenisz zachowanie ojca, gdy syn przyszedł do niego po majątek?
  2. W przypowieści występują dwie zabawy: pierwsza syna w dalekim kraju, druga u ojca po jego powrocie. Czym się różnią, do czego prowadzą?
  3. Co prowadzi do „degradacji człowieczeństwa”?
  1. 3W: wiedza → władza → własność, czyli jak z sukcesem przeprowadzić sukcesję w firmie?
  2. W jaki sposób angażować dzieci w prowadzenie firmy? Podziel się swoim doświadczeniem.
  3. W jaki sposób „zabezpieczyć” dzieci przed nieodpowiednimi wyborami?
  4. Jak nauczyć dzieci właściwego wykorzystywania pieniędzy?
  5. Jaką przyjąć postawę wobec decyzji dorosłych dzieci, z którymi się nie zgadzamy?

Fragmenty Pisma Świętego z wersji internetowej Biblii Tysiąclecia → biblia.deon.pl

Kontekst opracowano na podstawie następujących pozycji:

→ Adamczyk Dariusz, Chleb życia, Kieleckie Studia Teologiczne 2006

→ Florczyk Łukasz, Namaszczenie Jezusa w Betanii (Mt 26,6–13), Poznańskie Studia Teologiczne 2019

→ Gryglewicz Feliks, Ryby i rybacy Tyberiadzkiego Jeziora, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1949

→ Jachym Jan, Życie społeczne w Biblii, Łódzkie Studia Teologiczne 2000

→ Morawiecki Lesław, Monety rzymskie a źródła pisane, Przegląd Historyczny 1994

Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, Kielce 2009

→ Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Biblii w Kościele, 1993

→ Pikor Wojciech, Przypowieści Jezusa. Narracyjny klucz lektury, Kielce 2011

Pronzato Alessandro, Przypowieści Jezusa, Tom I i II, Kraków 2003

→ Wronka Stanisław, Niegodziwa mamona – postawa wobec bogactwa według Nowego Testamentu, Ruch Biblijny i Liturgiczny 2010

Sprawdź miasta i terminy

Program rozwoju

Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, które mają prowadzić uczniów Chrystusa do osiągnięcia nowego życia.

Sprawdź miasta i terminy

Materiały PDF do pobrania