Sprawdź miasta i terminy

Program rozwoju

Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, które mają prowadzić uczniów Chrystusa do osiągnięcia nowego życia.

Sprawdź miasta i terminy

Materiały PDF do pobrania

Modlitwa

Boże Duchu Święty,
z Twojego polecenia Objawienie
zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce,
abym przy tym czytaniu
dobrze zrozumiał Twoją prawdę
i abym nauczył się goręcej Cię kochać,
wierniej Ci służyć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ewangelia według św. Łukasza 5,1–11

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”.

Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.

Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Komentarz biblijny

1. Czas i miejsce

Zapisane przez ewangelistę Łukasza wydarzenie miało miejsce na początku publicznej działalności Jezusa. Relacjonuje je on bardziej szczegółowo niż inni ewangeliści, warto zwrócić uwagę na kolejność opowiadania.

W opisie Mateusza: pobyt Jezusa na pustyni i kuszenie → nauczanie nad jeziorem Genezaret → powołanie Szymona.

W relacji Łukasza: pobyt Jezusa na pustyni i kuszenie → nauczanie w synagogach, Jezus zostaje wyrzucony z synagogi w Nazarecie, uzdrowienie opętanego w synagodze w Kafarnaum → wizyta w domu Szymona i uzdrowienie jego teściowej → nauczanie nad jeziorem Genezaret → powołanie Szymona.

Z opisu Łukasza wynika, że Szymon miał już wcześniej kontakt z Jezusem, gościł Go w swoim domu, a nawet doświadczył Jego mocy w uzdrowieniu teściowej.

2. Ryba

W basenie Morza Śródziemnego ryby były jednym z podstawowych produktów spożywczych, np. w Egipcie były tańsze od zboża. W Palestynie w czasach Chrystusa ryby były zwykłym pokarmem biedniejszych warstw żydowskiej ludności, walcząc z chlebem o pierwszeństwo. Również zamożni chętnie po nie sięgali, w Talmudzie zanotowano, że ryba ze starym winem to królewskie danie. Ryba cieszyła się ponadto dużym szacunkiem, wpływ na to miały religie ościenne, w których ryba często była przedmiotem kultu, symbolem czy też pokarmem rytualnym.

3. Rybacy

W czasach Jezusa najlepsze warunki do rybołówstwa panowały nad Jeziorem Tyberiadzkim. Mieszkając w Nazarecie, położonym kilkanaście kilometrów od jeziora, Jezus z pewnością znał życie rybaków. Historyk Józef Flawiusz podaje, że w jego czasach (ok. roku 60) na jeziorze łowiło 920 rybaków na 230 łodziach. Dla porównania w 1920 roku wyłowiono w sumie 60 ton ryb. Duża konkurencja oraz niska cena ryb pozwalają przypuszczać, że rybacy należeli do ubogich warstw społecznych. Poza łowieniem ryb musieli zatem szukać także innych źródeł dochodów, przypuszczalnie więc sami konserwowali ryby i sprzedawali, pletli sieci, budowali łodzie, a wielu pracowało także na roli.

Najlepszą porą połowu była noc. Zarzucano sieci wieczorem, gdy wiatr się już uspokajał. Głównym czynnikiem udanego połowu było doświadczenie: wybór czasu i sposobu połowu różnych gatunków oraz znajomość najlepszych miejsc.

4. Wędrowni kaznodzieje

W starożytności wędrowni kaznodzieje byli zjawiskiem powszechnym. Od Sokratesa wywodzi się „szkoła perypatetycka”, gdzie mistrz rozprawiał o filozofii z uczniami podczas wspólnych spacerów. W Grecji centralny plac spotkań nazywano agorą, tam się spotykano, przemawiano, dyskutowano. Święty Paweł przemawiał np. w Atenach, choć jego mowa nie została przyjęta z uznaniem „(…) jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: «Posłuchamy cię innym razem»” (Dz 17,32).

Wokół wędrownych nauczycieli gromadzili się ich zwolennicy, co w warunkach palestyńskich wiązało się z niebezpieczeństwem np. powstań zbrojnych. Wiemy o tym z mowy Gamaliela przed Sanhedrynem: „Mężowie izraelscy – przemówił do nich – zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi. Bo niedawno temu wystąpił Teodas, podając się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do niego około czterystu ludzi, został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni” (Dz 5,35–37). Przed Jezusem takim wędrownym prorokiem był Jan Chrzciciel, który gromadził swoich uczniów nad Jordanem. Jego uczniami byli Andrzej i Jan, którzy poszli następnie za Jezusem (J 1,29–40).

Choć wędrowne nauczanie Jezusa było zjawiskiem dobrze znanym, bez wątpienia zwracał uwagę Jego styl. Najbardziej dobitnie brzmi to w zdaniu strażników, którzy tłumaczą się, dlaczego nie pojmali Jezusa: „Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: «Czemuście Go nie pojmali?» Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia»” (J 7,45n).

Analiza Ewangelii

  1. Kim był Szymon? Gdzie żył, czym się zajmował? Jakie były jego problemy zawodowe?
  2. Jaki był kontekst jego spotkania z Jezusem, kolejne kroki poznania?
  3. Jakie było znaczenie cudownego połowu? Jaka była reakcja Szymona?
  4. Do czego Jezus wzywa Szymona? Jaką on podejmuje decyzję?

Słowo w biznesie — rozmowa

  1. Co zrobić, gdy w biznesie nie idzie? Dlaczego tak trudno jest wprowadzić zmianę? Co cię ogranicza?
  2. Jeśli udało ci się wprowadzić zmiany, opowiedz, co to było. Co dało ci siłę, jakie są efekty tych decyzji?
  3. Jeśli stoisz przed poważnymi zmianami lub jesteś w trakcie, powiedz o tym, o trudnościach, poproś o wsparcie.
  4. Jak pokonać lęk przed pójściem nową drogą?

Bibliografia programu

Fragmenty Pisma Świętego z wersji internetowej Biblii Tysiąclecia → biblia.deon.pl

Kontekst opracowano na podstawie następujących pozycji:

→ Adamczyk Dariusz, Chleb życia, Kieleckie Studia Teologiczne 2006

Florczyk Łukasz, Namaszczenie Jezusa w Betanii (Mt 26,6–13), Poznańskie Studia Teologiczne 2019

Gryglewicz Feliks, Ryby i rybacy Tyberiadzkiego Jeziora, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1949

→ Jachym Jan, Życie społeczne w Biblii, Łódzkie Studia Teologiczne 2000

→ Morawiecki Lesław, Monety rzymskie a źródła pisane, Przegląd Historyczny 1994

Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, Kielce 2009

→ Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Biblii w Kościele, 1993

→ Pikor Wojciech, Przypowieści Jezusa. Narracyjny klucz lektury, Kielce 2011

Pronzato Alessandro, Przypowieści Jezusa, Tom I i II, Kraków 2003

→ Wronka Stanisław, Niegodziwa mamona – postawa wobec bogactwa według Nowego Testamentu, Ruch Biblijny i Liturgiczny 2010