„Dokumenty nauki społecznej Kościoła”
red. Marian Radwan SCJ 
Rzym — Lublin 1996, cz. l i 2

Dwutomowe wydanie „Dokumentów nauki społecznej Kościoła” stanowi dzieło podstawowe dla poznania tej tak ważnej dla ludzi wierzących, i nie tylko, dyscypliny. Jego redaktor, ks. M. Radwan SCJ, już po raz drugi dostarczył polskiemu czytelnikowi zbiór najważniejszych dokumentów Kościoła katolickiego, dotyczących zagadnień społecznych, politycznych, gospodarczych i moralnych.

Powiedziano „po raz drugi”, gdyż interesująca nas książka, która ukazała się staraniem Fundacji Jana Pawła II i NSZZ „Solidarność” w 1996 roku, stanowi wydanie drugie zmienione publikacji z 1987 roku. Okazało się to potrzebne i pożyteczne, ponieważ od czasu wydania pierwszego w naszym kraju zaszły głębokie zmiany, a także sama nauka społeczna Kościoła rozwinęła się, szukając odpowiedzi na nowe problemy świata, l tak dzięki przemianom w Polsce po 1989 roku możliwe było opublikowanie encykliki Piusa XI Divini Redemptoris, w której papież analizuje zjawisko bezbożnego komunizmu. Natomiast potwierdzeniem rozwoju i aktualności nauki społecznej Kościoła są wypowiedzi Jana Pawła II zawarte choćby w encyklice Centesimus annus, dodanej do nowego wydania Dokumentów.

Ze względu na objętość prezentowanego dzieła (w sumie 963 strony) nie sposób omówić wszystkich prezentowanych w nim treści. Wystarczy powiedzieć, iż zawiera ono dokumenty najważniejsze i najbardziej reprezentatywne dla ogólnej problematyki społecznej, gospodarczej, politycznej i moralnej od 1891 roku (publikacja encykliki Rerum novarum) do czasów współczesnych. W ich wyborze ‑jak pisze w znakomitym artykule wprowadzającym ks. J. Majka — preferowano „te wypowiedzi, które: a) dotykają zagadnień podstawowych, b) nie tracą swej aktualności, c) ukazują zasadnicze linie społecznej działalności i nauczania Kościoła w zmieniającej się rzeczywistości, d) dają w sumie pełny obraz zagadnień, społeczności i przejawów życia społecznego, wobec których Kościół ze względu na swą zbawczą misję i dobro każdego człowieka nie może przechodzić obojętnie” (s. 14).

W czasie ostatniej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II mówił między innymi o ludziach kierujących się duchem nauki społecznej Kościoła, którzy w minionych latach włączyli się w przebudowę kraju na fundamencie sprawiedliwości, miłości i pokoju. Jeżeli ich nie zabrakło, i — miejmy nadzieję — nie zabraknie w przyszłości, to z pewnością dzięki tak ważnym i wartościowym lekturom jak Dokumenty nauki społecznej Kościoła.

Krystyna Wysocka (Kraków)