„Powo­ła­ni do wiel­kich dzieł” – pod takim hasłem odby­ła się kolej­na piel­grzym­ka przed­się­bior­ców i pra­co­daw­ców do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w kra­kow­skich Łagiew­ni­kach zor­ga­ni­zo­wa­na przez ser­cań­skie Dusz­pa­ster­stwo TALENT. Wzię­ło w niej udział nie­mal 300 osób. Gość­mi spe­cjal­ny­mi spo­tka­nia byli biskup pomoc­ni­czy archi­die­ce­zji wro­cław­skiej Jacek Kiciń­ski, pro­win­cjał Pol­skiej Pro­win­cji Księ­ży Ser­ca­nów ks. Wie­sław Święch i&n