Krakowska konferencja pt. „Wszystko zostało wam powierzone” z udziałem J.-Roberta Ouimeta (17 października 2013 r.).

Po raz trzeci w Polsce odbyło się spotkanie z kanadyjskim przedsiębiorcą J.-Robertem Ouimetem, który przemawiał do ponad dwustu przedsiębiorców, pracodawców, osób duchownych i studentów zgromadzonych w auli Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. Gość z Kanady podzielił się z słuchaczami nie tylko swoją wiedzą, olbrzymim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw, ale przede wszystkim świadectwem swojej wiary, która umożliwiła mu wprowadzenie istotnych zmian w działalności biznesowej. Konferencję – w ramach której przemawiał Ouimet – zatytułowaną „Wszystko zostało wam powierzone” zorganizował po raz szósty Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie i Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT prowadzone przez Księży Srcanów.

 

Konferencja rozpoczęła się od porannej Mszy świętej w kaplicy krakowskiego seminarium duchownego. Przybyło na nią ponad 60 osób, w tym Pan Ouimet, który codziennie uczestniczy w Eucharystii. Podczas kazania sercanin ks. Grzegorz Piątek – koordynator Duszpasterstwa TALENT – rozwinął temat wielorakiego obdarowania ludzi przez Boga i konieczności kreatywnej odpowiedzi na Boże dary, które powinny w życiu ludzi przynosić owoc.

Po przejściu do auli seminaryjnej okazało się, że zainteresowanie konferencją przerosło oczekiwania organizatorów, gdyż przybyło ponad dwieście osób z różnych miejscowości, w tym z Krakowa, Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Dębicy, Radomia. Zebranych powitał współorganizator konferencji i wykładowca UPJPII ks. dr Marek Leśniak, który poprosił o prowadzenie konferencji mecenasa Zbigniewa Cichonia. Prowadzący oddał głos J. Em. Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, pod którego patronatem odbywają się krakowskie konferencje dla ludzi biznesu. Metropolita krakowski w swoim wystąpieniu przypomniał, że celem działalności gospodarczej jest człowiek, a przedsiębiorstwo ma być wspólnotą osób. W takich warunkach możliwy będzie integralny rozwój wszystkich osób (właścicieli, menedżerów i pracowników) zaangażowanych w biznesie. Nawiązując do kończącego się Roku Wiary kard. Dziwisz zwrócił uwagę na potrzebę świadectwa wiary dawanego w różnych środowiskach przez ludzi świeckich, w tym przedsiębiorców.

Kolejnym mówcą był dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII ks. prof. Wojciech Zyzak. W krótkim adresie skierowanym do uczestników konferencji przypomniał, iż pragnienie lepszego życia i posiadania dóbr nie jest samo w sobie czymś złym. Istotna jest jednak postawa, która umożliwia człowiekowi „bardziej być” niż „bardziej mieć”. Dlatego stale trzeba pytać, jak godzić realia gospodarki rynkowej z wyznawanymi wartościami.

Ważną częścią konferencji był wykład ks. dr. Marka Leśniaka zatytułowany „Kościół w trosce o integralny rozwój pracodawców i pracowników”. Wykładowca zwrócił uwagę m.in. na problem integralnego rozwoju osoby ludzkiej. Ma on być całościowy, dokonywać się przez całe życie i dotyczyć warstwy biologicznej, psychologicznej, socjologicznej, kulturowej i duchowej. Pełny rozwój może dokonywać się tylko wówczas, gdy przedsiębiorstwo staje się wspólnotą osób uczestniczących w sposób wolny w procesie wytwarzania dóbr. Wykładowca teologii moralnej na UPJPII wskazał ponadto na potrzebę odbudowy etosu pracy, w czym niepoślednią rolę mają przedsiębiorcy i pracodawcy. Od ich profesjonalizmu, ale i postawy moralnej zależy w dużej mierze kształt relacji międzyludzkich w firmach i jakość podejmowanych działań biznesowych.

 

Najważniejszą częścią krakowskiej konferencji było wystąpienie J.-Roberta Ouimeta. W pierwszym zdaniu podkreślił podstawowe znaczenie modlitwy i osobistej więzi z Jezusem w działalności biznesowej. Sam rozum i doświadczenie nie wystarczą, by być autentycznym liderem biznesu. Zaświadczył, że bez modlitwy nie byłoby go w Krakowie, zniszczyłby go pieniądz i bożek władzy oraz liczne osobiste wady. W działalności biznesowej konieczne jest autentyczne życie duchowe, by skutecznie przeciwdziałać wielkim zagrożeniom współczesnego systemu rynkowego. Należą do nich – zdaniem Ouimeta – dehumanizacja pracy ludzkiej, nieuczciwość w świecie polityki i gospodarki oraz rosnąca przepaść między najbogatszymi i najbiedniejszymi mieszkańcami świata. W dalszej części wystąpienia skupił się na omówieniu Naszego Projektu (Our Project) – modelu zarządzania firmą, opartego na wieloletnim doświadczeniu i badaniach naukowych, który został wprowadzony w przedsiębiorstwach należących do rodziny Ouimetów, a który respektuje godność wszystkich zaangażowanych w działalność firm. Pytanie, na które starał się odpowiedzieć brzmi: Jak być konkurencyjnym, a jednocześnie służyć ludziom? By to osiągnąć, należy oprzeć działalność gospodarczą na dwóch filarach. Jeden to działania służące wzrostowi ludzi, a drugi to inicjatywy związane ze wzrostem ekonomicznym. Zwornikiem spajającym te dwa filary jest modlitwa. W codziennej praktyce idea Naszego Projektu przejawia się na przykład w takim doborze kadry kierowniczej, aby obok kompetencji zawodowych cechowała ją autentyczność, uczciwość, pokora i chęć wcielania w życie wartości. Słuchających wystąpienia przedsiębiorców zainteresowały praktyczne rozwiązania stosowane w firmach gościa z Kanady, które służą formacji pracowników i budowaniu relacji międzyludzkich. Należą do nich: wspólnotowe posiłki, okresowe nieformalne spotkania kierownictwa z pracownikami, możliwość korzystania z pokoi przeznaczonych na modlitwę, spotkania ze zwolnionymi kiedyś pracownikami, pokorna i anonimowa służba kierownictwa podczas posiłków organizowanych przez firmę dla ubogich.

Osobiste świadectwo i wypowiedzi p. Ouimeta dały okazję uczestnikom konferencji do pogłębionej refleksji i skonfrontowania własnych doświadczeń z doświadczeniami kanadyjskiego przedsiębiorcy. Podczas przerwy można się było zorientować, że poruszone zagadnienia żywo interesują polskich przedsiębiorców i pracodawców.

Słowa podziękowania za zorganizowanie konferencji należą się ks. Markowi Leśniakowi, ks. Przemysławowi Królowi SCJ oraz Księżom i Klerykom z krakowskiego seminarium duchownego. Szczególne wyrazy wdzięczności trzeba skierować pod adresem Państwa Cichoniów, którzy nie tylko towarzyszyli p. Ouimetowi podczas pobytu w Polsce, ale również zadbali o symultaniczne tłumaczenie konferencji i jej cyfrowe udokumentowanie.

Do wiadomości podał sercanin ks. Grzegorz Piątek

 


 „Zarządzanie przez wiarę” może sprawiać wrażenie pobożnego życzenia. Z jednej strony mamy przykazanie miłości, zaufanie w Bożą Opatrzność, życie sakramentalne, a z drugiej strony walkę o powodzenie naszej firmy na rynku rządzącym się twardymi zasadami, pośród konkurencji niekoniecznie zmotywowanej miłością bliźniego. Czy chodzi zatem o jakiś mdły kompromis, trochę zarządzania i trochę wiary, w myśl zasady „Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek”?

Dr J.-Robert Ouimet — Kanadyjczyk, skuteczny przedsiębiorca, właściciel kilku dobrze prosperujących firm w branży spożywczej, wykładowca uniwersytecki i kawaler maltański — od ponad dwudziestu lat przekonuje nas, że tak nie jest, i proponuje metodę pogodzenia duchowości i osobistego dobrobytu człowieka z produktywnością i zyskiem. W myśl opracowanego przez niego modelu zarządzania o nazwie Our Project (www.notreprojet.org) przedsiębiorstwo, podobnie jak pojedyncza osoba, może wręcz lśnić duchowością i radością życia. Dzieje się tak wtedy, gdy ludzie — nieodzowni wszak dla funkcjonowania firmy — wraz ze swoją godnością stawiani są w hierarchii ważności na pierwszym miejscu, a zysk i inne kryteria ekonomiczne dopiero na drugim. Zadaniem kierownictwa firmy jest zrównoważenie tych dwóch obszarów odpowiedzialności, nawet jeśli odbywa się to w sposób niedoskonały. Ouimet sięga przy tym do myśli Adama Smitha, który podkreślał istotność wartości moralnych w codziennym życiu oraz ich pozytywny wpływ na system ekonomiczny, i rozwija na tej podstawie zintegrowany system zarządzania w wymiarze ludzkim (Integrated System of Human Management Activities), komplementarny wobec systemu zarządzania w wymiarze ekonomicznym. Oba systemy spina zwornik duchowości, w którym centralne miejsce zajmuje — jakże by inaczej — Bóg.

Ouimet proponuje szereg konkretnych działań w obszarze ludzkiej godności. Należą do nich np. spotkanie kierownictwa firmy ze zwolnionymi pracownikami — nie z właśnie zwalnianymi, ale z tymi, którzy już zostali zwolnieni; momenty ciszy przed spotkaniami; „nagroda serca” przyznawana pracownikom najbardziej przyczyniającym się do promowania radości życia i zespołowego ducha (przy czym nie jest to nagroda przyznawana przez szefów); duchowa grupa wsparcia… i wiele, wiele innych. Wszystkie te działania mają na celu wspieranie konkretnych duchowych wartości: godności, pogody ducha, solidarności, braterstwa, autentyczności, mądrości, otwartości na innych, sprawiedliwości, wiary, nadziei, wolności, odpowiedzialności, roztropności, miłości i radości życia, wydajności, pokory przebaczenia. Przy czym, jak na dojrzały model zarządzania przystało, istnieją wskaźniki i metody pomiaru skuteczności realizowanych działań.

Ouimet określa też warunki niezbędne dla wdrożenia opracowanego przez siebie systemu zarządzania, tak aby wydajni i skuteczni pracownicy mogli być jednocześnie ludźmi szczęśliwymi i spełnionymi. Jakie to są warunki i czym powinna się kierować kadra zarządzająca — o tym dowiemy się od samego J.-Roberta Ouimeta już 17 października, podczas konferencji „Wszystko zostało wam powierzone” zorganizowanej w Krakowie przez Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”.

Maciej Kaniewski