Spotkania z Talentem

Czym są Spotkani z Talentem?

Czym są Spotkania z Talentem?

Spotkania przedsiębiorców o charakterze duszpasterskim odbywające się w kilkudziesięciu miastach w Polsce według programu opracowanego przez Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT.

Cel Spotkań z Talentem?

• rozwój życia duchowego przedsiębiorców (Msza Święta, wspólna modlitwa, medytacja Słowa Bożego)
• poznawanie zasad etyki biznesu w oparciu o katolicką naukę społeczną
• budowanie wspólnoty osób zaangażowanych w działalność gospodarczą

W jaki sposób prowadzone są Spotkania z Talentem?

Spotkania w poszczególnych miastach odbywają się raz w miesiącu, mają charakter otwarty.
Składają się z trzech części:
• wspólna celebracja Eucharystii
• prelekcja tematyczna
• czas dyskusji, dzielenia się, wzajemnego poznawania

Kto jest organizatorem spotkań?

• Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT z siedzibą w Krakowie,
prowadzone od 1999 roku przez kapłanów ze Zgromadzenia Księży Sercanów
• proboszczowie, lokalni duszpasterze oraz zaangażowani ewangelizacyjnie przedsiębiorcy

Propozycja współpracy w tworzeniu nowych grup

Przedsiębiorcom i duszpasterzom, którzy chcieliby zorganizować Spotkania z Talentem w swojej miejscowości, przedstawiamy propozycję tworzenia nowych grup w oparciu o ścisłą współpracę duchownych ze świeckimi:

opieka duchowa duszpasterza
• organizacja spotkania, reklama, prowadzenie wg przygotowanych materiałów przez samych przedsiębiorców
• przygotowanie tematyki spotkań, materiałów dla uczestników i prowadzących przez zespół autorski Duszpasterstwa Przedsiębiorców TALENT

W ten sposób powstaje niezależna grupa, posiadająca swoja lokalna charakterystykę, której działanie włączone jest w ogólnopolskie duszpasterstwo przedsiębiorców (można to nazwać „modelem franczyzowym”).

Duszpasterstwo TALENT
zobowiązuje się do:

• przygotowania programu tematycznego

• wydania materiałów drukowanych dla uczestników i prowadzących, udostępnienie strony internetowej

• pomoc merytoryczna dla osób prowadzących spotkania (warsztaty, szkolenia on-line)

• przekazanie folderów i materiałów reklamowych oraz udostępnienia plików służących reklamie spotkań lokalnych

• umieszczenie informacji o terminie i miejscu spotkań na stronach duszpasterstwa

• udostępnienia systemu mailingowego służącego powiadamianiu uczestników

Lokalni animatorzy
zobowiązują sie do:

• uzgodnienia miejsca i terminów spotkań z duszpasterzem

• prowadzenia spotkań według określonego modelu, z uwzględnieniem istotnych elementów:
Msza Święta, wykład tematyczny, integracja

• reklamy spotkań w środowisku lokalnym

• informowania o aktualnych inicjatywach Duszpasterstwa TALENT

• przekazania adresów e‑mail uczestników do ogólnej bazy mailingowej Talentu

Finanse

• Grupa lokalna posiada niezależność finansowa. W związku z tym pokrywa koszty wynajmu sali, poczęstunku, druku reklam itp.

• Podczas spotkań zbierane są wśród uczestników dobrowolne ofiary na pokrycie kosztów organizacyjnych, za które odpowiadają lokalni animatorzy. W niektórych przypadkach (np. rozbudowany catering) uzasadnione może być wprowadzenie opłat za uczestnictwo.

• Dotychczas Duszpasterstwo TALENT przesyłało materiały dla uczestników nieodpłatnie, niemniej zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odpłatności na pokrycie kosztów druku i przesyłek.

• Współpraca z Duszpasterstwem TALENT nie wiąże się z żadnymi innymi kosztami. Ponieważ duszpasterstwo utrzymuje sie z dobrowolnych
ofiar, będzie wdzięczne za dobrowolne wsparcie finansowe.

Ważne uwagi

• Spotkania zazwyczaj odbywają się w salach przy parafiach czy ośrodkach duszpasterskich, mogą odbywać się w innych miejscach, o ile umożliwiają wspólne uczestnictwo we Mszy Świętej.

• Dobrą praktyką jest poczęstunek, jego formę ustalają organizatorzy.

• Spotkania mają charakter duszpasterski, inne cele nie mogą burzyć głównego przesłania (networking biznesowy pozostawiamy innym organizacjom, np. Towarzystwom Biznesowym).

• Spotkania nie mają charakteru politycznego, nie wiążą sie z popieraniem żadnej partii (wpływ katolickich przedsiębiorców na politykę pozostawiamy innym organizacjom, np. Wierze w Biznesie).

• Grupa lokalna w ramach swojej niezależności może podejmować inne inicjatywy, o ile mieszczą sie one w ogólnych celach duszpasterstwa
przedsiebiorców.

Zakładamy grupę — pierwsze kroki

Krok 1. W grupie siła

Jeśli jesteś zdeterminowany, zaproś jeszcze przynajmniej dwóch przedsiębiorców.
Razem dacie rade!

Podział zadań:

• główny organizator (koordynacja działań, ustalanie terminów, kontakt z Talentem w Krakowie)

• prowadzący (na podstawie przesłanych materiałów będzie przedstawiał treść spotkań i animował dyskusje)

• marketingowiec (będzie koordynował działania reklamowe i docierał do środowiska lokalnego)

Właściwy podział zadań na poczatku, w przyszłości umożliwi powierzanie funkcji innym osobom.

Krok 2. Poszukajcie duszpasterza

Spotkania z Talentem to coś więcej niż spotkania przedsiębiorców – potrzebujecie duszpasterza. Poszukajcie kapłana, który będzie chciał z wami być i wspierać w podejmowanym dziele.

Zadania duszpasterza:

  • comiesięczna Msza Święta i towarzyszenie podczas spotkań
  • stworzenie okazji do spowiedzi oraz rozmów duchowych

Wraz z duszpasterzem ustalicie miejsce spotkan.

Krok 3. Kontakt z kierownictwem Duszpasterstwa TALENT

Umówimy spotkanie założycielskie, poznamy się, podpiszemy deklaracje współpracy. Z duszpasterzem omówimy kwestie zgody na działalność w diecezji.

Krok 4. Pierwsze spotkanie

Uzgodnimy przebieg pierwszego spotkania, jego charakter (np. lokalna konferencja), prowadzenie i reklamę.

Kontakt