W pierwszą niedzielę adwentu przedsiębiorcy i pracodawcy oraz ich rodziny i przyjaciele pielgrzymowali do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Pielgrzymkę, już po raz dziesiąty, zorganizowało Duszpasterstwo TALENT. Mszy świętej, na którą przybyli pielgrzymi m.in. z Krakowa, Warszawy, Dębicy, Tarnowa, Wrocławia, Radzionkowa, Nowego Sącza, przewodniczył metropolita wrocławski ks. abp Józef Kupny.
Pielgrzymka przedsiębiorców i pracodawców organizowana jest w rocznicę pierwszego spotkania Duszpasterstwa TALENT, które odbyło się w grudniu 1999 roku z inicjatywy przedsiębiorcy z Gdowa Marka Świeżego. Dotychczas przewodniczył jej sercanin ks. kard. Stanisław Nagy. Po jego śmierci w czerwcu br. zwrócono się z prośbą o duchowe przewodniczenie tej inicjatywie do abp. Józefa Kupnego odpowiedzialnego za sprawy społeczne w Episkopacie Polski. Ksiądz Arcybiskup chętnie przyjął zaproszenie i przewodniczył Eucharystii w łagiewnickiej bazylice. W trakcie kazania zwrócił uwagę, że adwent ma być czasem skupienia się na tym, co ważne i czasem czuwania, które ma objąć wszystkie sfery życia, w tym zawodową. Tegoroczne czuwanie ma wiązać się również z przygotowaniem do kanonizacji bł. Jana Pawła II, który całkowicie dał siebie innym. W ten sposób stał się wzorem świętości dla współczesnych ludzi. Dawanie siebie – jako droga do świętości – ma być realizowane w rodzinie i innych środowiskach. Jego wyrazem może być np. uczciwa praca z myślą o drugim człowieku i budowanie dobra wspólnego. Kaznodzieja podkreślił, że czuwać, to unikać drogi na skróty i kroczyć drogą świętości, u kresu której czeka Jezus Miłosierny.
Drugą część pielgrzymki stanowiło spotkanie w auli Jana Pawła II, które z wielkim zaangażowanie i swadą poprowadzili przedsiębiorcy z Warszawy Krystyna i Maciej Kaniewscy. Jego istotną częścią było wspomnienie o śp. kard. Stanisławie Nagim, który dotychczas przewodniczył pielgrzymkom TALENTU, a który zmarł 5 czerwca br. Koordynator Duszpasterstwa ks. Grzegorz Piątek przedstawił Kardynała jako duszpasterza przedsiębiorców. Zmarły wspierał ludzi biznesu uczestniczących w spotkaniach TALENTU, stając się ich nauczycielem, duchowym przewodnikiem i przyjacielem. Krótkie wspomnienie wywołało wiele wzruszeń u osób, które poznały śp. Kardynała i zdały sobie sprawę, że zabrakło kapłana i mistrza ukazującego sprawy ważne dla Polski i Kościoła, które powinno podejmować – na swoją miarę – Duszpasterstwo TALENT.

Roman-Trzaskalik

Roman Trzaskalik

Gościem specjalnym pielgrzymki był prezes Euro-Centrum z Katowic Roman Trzaskalik, który zachwycił obecnych swoim wystąpieniem poświęconym dobru wspólnemu. Najpierw zaintrygował śpiewem pieśni „Amazing Grace” (Wielka łaska). Przypomniał, że Boża łaska – która może być dana każdemu – pobudza do wielkich czynów. Na przykładzie zbudowanej przez siebie i wspólnika firmy pokazał, że możliwa jest rewitalizacja czegoś, co było ruiną. Od tego przykładu przeszedł do sedna wystąpienia i przypomniał, iż dobro wspólne jest sumą różnych warunków życia społecznego, w jakich ludzie mogą pełniej i szybciej osiągnąć własną doskonałość. Jego celem jest zawsze dobro człowieka realizowane w praktyce. Mówca wskazał na trzy wymowne przykłady osób, które mogą nauczyć współczesnych przedsiębiorców zaangażowania na rzecz dobra wspólnego. Pierwszą z nich był jezuita ks. Piotr Skarga, człowiek nauki i czynu, wcielający w życie maksymę prawa rzymskiego: „Dobro rzeczypospolitej niech będzie najwyższym prawem”. Następnie przypomniał przesłanie Jezusa Miłosiernego, który wzywa do czynów miłosierdzia, modlitwy i kierowania się czystą intencją oraz obiecuje nagrodę za posłuszeństwo woli Bożej. Trzecią wskazaną osobą był bł. Jan Paweł II, z którego nauczania gość z Katowic przypomniał słowa o konieczności mozolnego odbudowywania zaufania budowanego na prawdzie oraz o Kościele jako wspólnocie Ludu Bożego, w której świeccy mają swoje określone miejsce i własny głos w sprawach dotyczących życia politycznego i gospodarczego. Przywołane przykłady każą pytać się o sens tego, po co żyjemy i po co pracujemy. Refleksja nad nimi skłoniła wykładowcę do prób realizacji dobra wspólnego w praktyce. Jednym z ich przejawów stało się założenie Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menedżerów „Nostra res”, które zachęca ludzi sukcesu do dawania swojego czasu, umiejętności i środków materialnych dla dobra wspólnego. W opinii mówcy i jednocześnie założyciela Stowarzyszenia może ono stać się ważnym czynnikiem rewitalizacji polskiego społeczeństwa. Roman Trzaskalik, zakończył wystąpienie słowami oazowej piosenki: „Więc żyjmy, jak można najpiękniej”. Za elokwencję, erudycję i odwagę świadectwa został nagrodzony wielkimi brawami.

Na ostatnią część spotkania w auli złożyło się krótkie podsumowanie działalności Duszpasterstwa TALENT w 2013 roku dokonane przez ks. G. Piątka oraz wręczenie wyróżnień „Talent” przez laureatów z poprzednich lat Renatę Bartusek-Kiwacką i Marka Świeżego. W tym roku statuetki i dyplomy otrzymali: Stanisława i Czesław Bogdańscy, Henryk Sala, ks. Dariusz Wojtecki, Anna Jaworek, Jadwiga i Paweł Michalakowie, Marcela i Andrzej Wyciskowie, Janina i Kazimierz Pajdo oraz Teresa i Jan Michalscy. Ważnym akordem końcowym spotkania w auli było świadectwo pomysłodawcy Duszpasterstwa TALENT Marka Świeżego, który stwierdził, że założycielem Duszpasterstwa jest Jan Paweł II, dzięki swojemu nauczaniu, zachęcie do jego realizacji i błogosławieństwu, jakiego udzielił TALENTOWI w 2002 i 2003 roku.
Z auli uczestnicy pielgrzymki udali się na obiad, podczas którego – przy udziale abp. J. Kupnego – toczono ożywione przyjacielskie rozmowy. Pielgrzymkę zakończyła modlitwa w bazylice w Godzinie Miłosierdzia.
Zorganizowanie X Pielgrzymki TALENTU do Łagiewnik było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się gospodarzowi miejsca ks. bp. Janowi Zającowi, który jak co roku powitał pielgrzymów. Nieocenioną stała się obecność abp. Józefa Kupnego oraz jego słowo podczas homilii i w czasie spotkania w auli. Rangę spotkania podniosła nie tylko obecność hierarchów, ale również znakomitych osób świeckich, wśród których należy wymienić prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa prof. Bronisława Sitka, prezesa grupy Atlas dr. Henryka Siodmoka, prezesa Euro-Centrum Romana Trzaskalika czy prezes Centrum Witek Karoliny Witek. Oczywiście, nie byłoby pielgrzymki bez udziału wiernych Przyjaciół Duszpasterstwa TALENT i ich rodzin. Wszystkim przybyłym należą się wielkie wyrazy wdzięczności. Ufamy, że dzięki wspólnej modlitwie, refleksji i dawanemu świadectwu hasło tegorocznej pielgrzymi „Razem w wierze, razem w biznesie” znajdzie praktyczną realizację.

Oprac. ks. Grzegorz Piątek