Andrzej Dubyk

W tym roku mija 60 lat od założenia przez genueńskiego kard. Giuseppe Siri Chrześcijańskiej Unii Przedsiębiorców i Managerów (UCID). W obchodach rocznicy powstania tej zasłużonej włoskiej organizacji, mającej również swoje odpowiedniki w wielu krajach, wziął udział watykański sekretarz stanu kard. Tarcisio Bertone. Podczas kongresu zorganizowanego przez UCID w Turynie wygłosił on 6 października br. referat, w którym mówił o odpowiedzialności i kreatywności chrześcijan inspirowanych społeczną nauką Kościoła oraz nauczaniem i dalekosiężną wizją kard. Siri. Odnosił się więc do zagadnień niezwykle ważnych dla każdego chrześcijańskiego przedsiębiorcy.

Powołanie przedsiębiorcy

Działalność chrześcijańskiego przedsiębiorcy w ujęciu kard. Bertone jest nie tylko sprawnością zawodową umożliwiającą wcielenie w życie logiki i praw rynku oraz zasad zysku i biznesu, ale również, a może przede wszystkim, służbą. Przez swoją pracę ma on dawać odpowiedź na powołanie Chrystusa do naśladowania Go, bycia Jego autentycznym uczniem, który ma świadomość, iż współpracuje w stwórczym i zbawczym dziele Boga. Wymaga to rozwinięcia w sobie wyraźnego poczucia odpowiedzialności i kreatywności na różnych polach działania.

Odpowiedzialność i kreatywność

Kardynał Bertone zwrócił ponadto uwagę na znaczenie „kultury dawania”, która winna przenikać egzystencję chrześcijanina i wpływać na jego wybory. Nie będzie to jednak możliwe bez głębokiej dojrzałości ludzkiej i duchowej, która wyraża się we współpracy ze Stwórcą oraz w odpowiadaniu na oczekiwania i potrzeby innych w sposób odpowiedzialny i kreatywny. Chrześcijanin przekonany o działaniu Boga w świecie (por. J 5,1–17), ma przez swoją przedsiębiorczość świadomie współdziałać w realizowaniu Bożego projektu względem świata. Nie powinien zatem zamykać się w kręgu własnych spraw, ale ofiarnie służyć ludziom i nie przypisywać sukcesów tylko własnej zaradności. Są one bowiem owocem tajemniczej i pożytecznej współpracy między Bogiem i człowiekiem. Wiara pomaga wzrastać w tej świadomości, uwrażliwia na potrzeby innych, umożliwia odpowiedzialne i kreatywne wychodzenie im naprzeciw.

Praca przedsiębiorcy w świetle społecznej nauki Kościoła

Watykański sekretarz stanu przypomniał też podstawowe stwierdzenia społecznej nauki Kościoła dotyczące ludzkiego zaangażowania w przekształcanie świata. Człowiek przez swój wysiłek uczestniczy nie tylko w dziele stworzenia, ale również w dziele odkupienia świata. Praca jest więc rozumiana jako: środek zaspokojenia ludzkich potrzeb, narzędzie uświęcenia i ożywienia rzeczywistości ziemskich, droga do osiągnięcia pełnego człowieczeństwa oraz zewnętrzny wyraz związku między człowiekiem i Stwórcą.

Społeczne nauczanie Kościoła ukazuje sens i pozwala zrozumieć wewnętrzną prawdę o człowieku. Chroni przed ujęciami ujednolicającymi i redukcyjnymi istoty ludzkiej. Przypomina, iż człowiek ma angażować się w pracę i życie wspólnoty, zaspokajać własne potrzeby, ale również pomagać bardziej potrzebującym. Stąd wypływają dwa niezmienne wymogi pracy: prawo do pracy i prawa człowieka pracującego.

Zadania współczesnych przedsiębiorców

Ponieważ ludzkie działanie wyraża się w zmiennych formach historycznych, niezbędne jest przede wszystkim czujne śledzenie zachodzących przemian i uświadomienie sobie ich skutków w wymiarze społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturowym. Z kolei, by sprostać nowym wyzwaniom, trzeba zaangażować się w dzieło edukacji i formacji. Kardynał Bertone stawia przedsiębiorcom jeszcze jedno zadanie, a mianowicie popieranie katolickiego wolontariatu i wspólnotowe wsparcie organizacji pożytku publicznego.

Jeśli powyższe zadania zostaną podjęte, przy jednoczesnym zaangażowaniu się świeckich katolików w politykę, to Kościół wniesie istotny wkład w życie społeczności cywilnej, przyczyni się do rozwoju gospodarczego oraz potwierdzi znaczenie fundamentalnych dla życia ludzi wartości solidarności, odpowiedzialności i darmowości.

Duszpasterz z wizją

W ostatniej części swojego wystąpienia honorowy gość kongresu UCID przypomniał postać i nauczanie założyciela tej organizacji, kard. Giuseppe Siri. Kierował się on troską o poprawę losu robotników. Dlatego dążył do ewangelizacji, poprzez katechezę, świata pracy oraz starał się nakłonić przedsiębiorców do rozumowania w kategoriach chrześcijańskich i moralnych. Wiedział, że po dramatycznych doświadczeniach II wojny światowej konieczne jest ratowanie człowieka oraz krytyczna ocena i porządkowanie rzeczywistości społecznej i gospodarczej według jasnych zasad etycznych. W centrum stawiał człowieka, obojętnie, czy był nim robotnik, czy pracodawca. Cierpliwie przyczyniał się do tworzenia solidnej świadomości społecznej przedsiębiorców. Po dwóch latach prób i poszukiwań, od roku 1947 cieszył się działalnością i rozwojem Chrześcijańskiej Unii Przedsiębiorców i Managerów, która od tamtej pory promuje wolność, ludzką godność oraz swobodę działania i produkowania.