Kie­dy sklep był już zaopa­trzo­ny w pro­duk­ty żyw­no­ścio­we i inne potrzeb­ne dla miej­sco­wej lud­no­ści rze­czy – dnia 10 paź­dzier­ni­ka (1931 r.) przy­je­chał Przew. Ojciec Andrasz TJ rano ze Mszą świę­tą, któ­rą odpra­wił w inten­cji upro­sze­nia bło­go­sła­wień­stwa Boże­go na roz­po­czę­ci pra­cy w Odga­łę­zie­niu Prze­my­sło­wo-Pra­co­daw­czym.
Odga­łę­zie­nie Przemysłowo-Pracodawcze…wyobraźmy sobie hiper­mar­ket z obsłu­gą osób kon­se­kro­wa­nych. Trud­no uznać to za żart, ponie­waż takie były pla­ny mło­dych „kon­se­kro­wa­nych wizjo­ne­rów”. Pla­ny ich albo wizje, pro­ro­czo się już wypeł­ni­ły i wypeł­nia­ją. Może w ten plan wpi­sa­na jest nie jed­na oso­ba z nasze­go Dusz­pa­ster­stwa Przed­się­bior­ców i Pra­co­daw­ców TALENT?


„Konsekrowani Wizjonerzy”