Zakopane, 2–4 października

„Etycz­ny mar­ke­ting” — bez mani­pu­la­cji, wci­ska­nia i akwi­zy­cji, któ­re nisz­czą każ­dy biz­nes i każ­dą rela­cję!
„Etycz­ny mar­ke­ting” to tech­ni­ki, narzę­dzia i stra­te­gie dobra­ne w taki spo­sób, aby Two­je dzia­ła­nia oraz dzia­ła­nia Two­je­go klien­ta były dla oby­dwu stron satys­fak­cjo­nu­ją­ce i budu­ją­ce dłu­go­fa­lo­wą współ­pra­cę.

Wie­dzę zdo­by­tą na warsz­ta­tach zasto­su­jesz do:
— zamia­ny nie­uf­nych poten­cjal­nych klien­tów w lojal­nych użyt­kow­ni­ków Two­ich pro­duk­tów i usług;
— zamia­ny trans­ak­cji nie­ko­rzyst­nych dla Cie­bie lub Two­ich klien­tów w biz­nes „wygra­ny-wygra­ny”;
— wyko­rzy­sta­nia róż­nych tech­nik i narzę­dzi, tak­że inter­ne­to­wych, do zauto­ma­ty­zo­wa­nia dzia­łal­no­ści Two­jej fir­my;
— kil­ku­dzie­się­cio­pro­cen­to­we­go wzro­stu sprze­da­ży w Two­jej fir­mie, z roku na rok;
— wypra­co­wa­nia dla Cie­bie i Two­jej fir­my pozy­cji eks­per­ta w bran­ży, w któ­rej dzia­łasz.

Warsz­ta­ty popro­wa­dzi Dariusz Bogac­ki — dorad­ca małych i śred­nich przed­się­biorstw. Z zawo­du infor­ma­tyk i mar­ke­tin­go­wiec.

<br /> Zobacz tak­że stro­nę <a hrew=„http://www.etycznymarketing.pl/”>www.etycznymarketing.pl</a>


[note]Warsztaty roz­pocz­ną się kola­cją w pią­tek o godz. 1800 (moż­na przy­je­chać wcze­śniej), a zakoń­czą w nie­dzie­lę o godz. 1400. Miej­scem spo­tka­nia będzie Dom Reko­lek­cyj­no-Wypo­czyn­ko­wy Księ­ży Ser­ca­nów w Zako­pa­nem przy ul. Gim­na­zjal­nej 6 (w pobli­żu dwor­ca PKS).

Koszt uczest­nic­twa wyno­si 350 zł za pierw­szą zgło­szo­ną oso­bę i po 250 zł za każ­dą kolej­ną. Ze wzglę­du na ogra­ni­czo­ną licz­bę miejsc koniecz­ne jest zgło­sze­nie  do ks. Prze­my­sła­wa Kró­la i wpła­ce­nie zalicz­ki 150 zł od oso­by kon­takt i numer kon­ta.[/note]