Nowa encyklika Benedykta XVI

 

Biuletyn duszpasterstwa Talent - nr 31Czy można bagatelizować takie problemy jak nowe formy ubóstwa, łamanie ludzkich praw, rozpad ludzkich więzi we współczesnych społeczeństwach? Okazuje się, że tak. W dniu opublikowania papieskiej encykliki analizującej te i inne zagadnienia w głównym programie informacyjnym TVP 1 pominięto ten dokument milczeniem (ważniejsza okazała się relacja z pogrzebu M. Jacksona). Incydent ten pokazuje, jaka jest skala obojętności na społeczne nauczanie Kościoła i palące problemy dotyczące wszystkich mieszkańców naszego globu.

W przeddzień rozpoczęcia obrad przywódców najbogatszych państw świata (tzw. grupa G8), którzy zgromadzili się w tym roku we włoskiej L’Aquli, Benedykt XVI 7 lipca opublikował swoją trzecią encyklikę. Nosi ona tytuł Caritas in veritate (Miłość w prawdzie), a poświęcona jest integralnemu rozwojowi ludzkiemu w miłości i prawdzie. Przygotowanie jej zbiegło się z narastaniem światowego kryzysu ekonomicznego, dlatego publikację odsuwano w czasie, aby Ojciec Święty mógł, w ramach swoich kompetencji, dać bardziej adekwatne odpowiedzi na aktualne problemy świata.

W swej treści dokument nawiązuje do wydanej 42 lata temu encykliki Pawła VI o popieraniu rozwoju ludów Populorum progressio i jest pierwszą encykliką społeczną o świecie w dobie globalizacji. Mówi o integralnym rozwoju ludzkim w naszych czasach, o braterstwie, rozwoju ekonomicznym i społeczeństwie obywatelskim. Zwraca uwagę na konieczność łączenia praw i obowiązków, ochrony środowiska i współpracy rodziny ludzkiej. Współcześnie, zdaniem papieża, kwestia społeczna jest kwestią antropologiczną, gdyż jesteśmy świadkami absolutyzowania techniki, przy równoczesnym negowaniu ludzkiej godności.

Szerzej o encyklice można przeczytać w katechezie papieskiej, której tekst został zamieszczony w tym numerze „Talentu”. Ufam, że zachęci ona do przeczytania encykliki i zrozumienia jej niewątpliwie trudnych treści. Zapraszam również do lektury pozostałych tekstów oraz do zapoznania się z nową stroną internetową Duszpasterstwa, przygotowaną przez ks. Przemysława Króla.

 

ks. Grzegorz Piątek SCJ

koordynator duszpasterstwa