ks. Ryszard Krupa SCJ

„Zwracam się tu przede wszystkim do tych braci w Chrystusie, którzy zatrudniają innych. Nie dajcie się zwieść wizji natychmiastowego zysku kosztem innych. Strzeżcie się wszelkich pokus wyzysku. W przeciwnym razie każde dzielenie eucharystycznego Chleba stanie się dla was oskarżeniem” (Jan Paweł II, homilia podczas Mszy św. na Legnickim Polu, 2.06.1997 r.). Te słowa wywołały u jednego z przedsiębiorców refleksję, jak zrealizować słowa papieskiego ostrzeżenia? Poszukiwania doprowadziły go do podobnie myślących przedsiębiorców i pracodawców, i zorganizowania duszpasterstwa dla nich.

Duszpasterstwo działa pod opieką Księży Sercanów. Skierowane jest ono do grupy ludzi, którzy po zmianach społeczno-gospodarczych w Polsce rozpoczęli prowadzenie własnych firm. Wśród nich jest bardzo wielu katolików, którzy traktują zaangażowanie w przedsiębiorczość jako rozwinięcie Bożego daru i wypełnienie Jego przykazania, by czynić sobie ziemię poddaną.

W realizacji tego zadania potrzebują wsparcia i poszukają go w Kościele. Dlatego duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców za cel zasadniczy stawia sobie przyjście z pomocą pracodawcom i przedsiębiorcom w ich poszukiwaniach wierności zamysłom Bożym. Dotyka jedynie spraw i wyborów natury moralnej. Korzystać chce z wypracowanych przez naukę społeczną Kościoła zasad i rozstrzygnięć. Kieruje się papieską zasadą podaną już w encyklice Redemptor hominis: „Człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa” (RH 14). Dla niego ważny jest sam przedsiębiorca, jego działalność, problemy, dylematy moralne, postawa wobec pracowników. Jednym słowem, koncentruje się na człowieku-przedsiębiorcy. Dlatego ogólnie stwierdzić należy, iż celem duszpasterstwa jest ukazanie przedsiębiorcom rozległego horyzontu ich godności i powołania, otrzymanego od Boga.

Bardzo ważne jest także odcięcie się od popierania jakiejkolwiek partii politycznej lub stowarzyszenia i zbierania funduszy nawet na najbardziej szlachetne cele. Duszpasterstwo stoi na gruncie pracy i wspólnoty duszpasterskiej. Taka formuła sprawia, iż jest otwarte na każdego, kto pyta o Boga, kto niepokoi się o swoją wierność Ewangelii (por. Łk 18,18).

Cele szczegółowe, które chce osiągnąć, to poznawanie przez przedsiębiorców i pracodawców nauki społecznej Kościoła. Znajomość jej jest szczególnie potrzebna katolikom świeckim, którzy angażują się w działalność społeczno-gospodarczą. W oparciu o te zasady będą dokonywać właściwego rozeznania sytuacji gospodarczej i poszukiwać sprawiedliwych rozwiązań. Kolejnym celem szczegółowym jest zapoznawanie uczestników duszpasterskich spotkań z życiem Kościoła powszechnego i lokalnego.

Zasadniczo można mówić o trzech wypracowanych do tej pory formach spotkań duszpasterskich. Pierwsza i najczęściej dotąd występująca to spotkanie dwudniowe w domu rekolekcyjnym. W jego ramach można zapoznać się z zagadnieniami katolickiej nauki społecznej. Temu służą wykłady i dyskusje. Prezentowany jest także referat na temat aktualnych wydarzeń w Kościele. Każde spotkanie ma wymiar religijny; jest miejsce na adorację Najśw. Sakramentu, niedzielną Mszę św., sakrament pokuty, modlitwę indywidualną i wspólnotową. Druga forma to kilkugodzinne spotkania popołudniowe. Podczas tego typu spotkań są również wygłaszane referaty z zakresu nauki społecznej Kościoła, ponadto uczestnicy mogą wziąć udział w Mszy św., adoracji, skorzystać z sakramentu pokuty. Trzecia forma spotkań to trzydniowe rekolekcje wielkopostne dla przedsiębiorców i pracodawców. Ponadto przeprowadzane są w różnych miejscach spotkania o charakterze informacyjnym, zapoznające uczestników z charakterem duszpasterstwa.

Do tej pory spotkania odbywały się w Stadnikach, Koszycach k. Tarnowa, Warszawie, Krakowie, Kluczborku, Piekarach Śląskich, Ludźmierzu i Tarnobrzegu. Tematyka spotkań koncentrowała się głównie wokół zasad życia społecznego i ich zastosowaniu w przedsiębiorstwie. Zostały omówione m.in.: zasada personalizmu, dobra wspólnego, pomocniczości, sprawiedliwości, a także koncepcja prawa naturalnego, chrześcijańskie spojrzenie na ludzką pracę, poddano analizie zjawisko korupcji. W ramach omawiania ważnych wydarzeń z życia Kościoła przedstawiono przykładowo: rok jubileuszowy i sposób jego przeżywania, dzień modlitw o przebaczenie win synów i córek Kościoła, wskazania II Synodu Plenarnego Kościoła w Polsce.

Rozwijające się od kilku lat duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców, obejmując coraz większy krąg osób, jest próbą odpowiedzi na nowe znaki czasu i wyzwania ewangelizacyjne współczesności.