Benedykt XVI: Niech światowy kryzys zrodzi solidarność i odpowiedzialność

Autor | Dodano
Kategorie: 2009 nr 1, Biuletyn TALENT, Kryzys finansowy | Tagi: , ,

Obecny kryzys gospodarczy wymaga stworzenia nowej syntezy dobra wspólnego i rynku, kapitału i pracy. Ważny wkład mogą tu wnieść organizacje związkowe – stwierdził Papież, spotykając się z kierownictwem Włoskiej Konfederacji Pracowniczych Związków Zawodowych (CISL).

Działa ona od 60 lat. Odwołuje się do zasad nauki społecznej Kościoła i zachowuje niezależność od partii politycznych. Ojciec Święty przypomniał wkład wnoszony na tym polu przez Kościół, począwszy od encykliki „Rerum novarum”, przez którą w 1891 r. Leon XIII stanął w obronie godności pracowników. Nauka społeczna Kościoła zaowocowała licznymi inicjatywami, jak ośrodki studiów, stowarzyszenia robotnicze, spółdzielnie, związki zawodowe. Przyczyniło się to do poprawy sytuacji prawnej pracowników, płac i warunków pracy.

Benedykt XVI podkreślił, że Kościół docenia istotną rolę związków zawodowych. Przytoczył stwierdzenie Jana Pawła II z encykliki „Laborem exercens”, że są one „nieodzownym składnikiem życia społecznego, zwłaszcza w nowoczesnych społeczeństwach uprzemysłowionych”. Zwrócił też uwagę, że papieże XX wieku często wzywali do solidarności i odpowiedzialności.

„Wiemy, że dla pokonania przeżywanego obecnie kryzysu gospodarczego i społecznego potrzebny jest niezależny, odpowiedzialny wysiłek ze strony wszystkich – powiedział Papież. – Konieczne jest zatem przezwyciężanie partykularnych, grupowych interesów tak, byśmy zjednoczeni razem stawiali czoło trudnościom występującym we wszystkich kręgach społeczeństwa, a zwłaszcza w świecie pracy. Tę pilną potrzebę odczuwa się dziś bardziej niż kiedykolwiek. Trudności dręczące świat pracy skłaniają do rzeczywistego, ściślejszego porozumienia między wielu różnorodnymi grupami, z jakich składa się społeczeństwo. Wezwania do współpracy znajdujemy też w Biblii. Należy więc życzyć, aby z obecnego kryzysu światowego wynikła wspólna wola stworzenia nowej kultury solidarności i odpowiedzialnego współuczestnictwa. Są to niezbędne warunki, by wspólnie budować przyszłość naszego globu”.

(Radio Watykańskie)

* * *

Swe nauczanie i doświadczenie Kościół oferuje tym wszystkim, którzy chcą służyć sprawie człowieka, pracy i postępu, sprawiedliwości społecznej i pokoju. Benedykt XVI przypomniał o tym w czasie audiencji dla kierownictwa włoskiej centrali związkowej CISL, czerpiącej od swoich narodzin 60 lat temu inspirację z katolickiej nauki społecznej.

Wyraził nadzieję, że z obecnego kryzysu światowego narodzi się „wspólna wola doprowadzenia do narodzin nowej kultury solidarności i odpowiedzialnego uczestnictwa, które są nieodzownym warunkiem wspólnej budowy przyszłości naszej planety”.

Papież przypomniał zainteresowanie swoich poprzedników tą tematyką i cytował dwie encykliki społeczne Jana Pawła II: Laborem exercens i Centesimus annus. W tej pierwszej, zauważył Benedykt XVI, „podkreślał, że Kościół nigdy nie przestawał widzieć problemów pracy w kontekście kwestii społecznej, która stopniowo zaczęła nabierać wymiarów światowych. Owszem, pracę – stwierdzał z naciskiem – należy widzieć jako «zasadniczy klucz» do całej kwestii społecznej, ponieważ uwarunkowuje nie tylko postęp gospodarczy, ale także kulturowy i moralny osób, rodzin, wspólnot i całej ludzkości. W tym samym ważnym dokumencie ukazane zostały rola i strategiczne znaczenie związków zawodowych, określonych jako «nieodzowny składnik życia społecznego, zwłaszcza w nowoczesnych społeczeństwach uprzemysłowionych»”.

Ojciec Święty zauważył, że jeszcze jeden element „często powraca w nauczaniu papieży XX wieku, a jest nim wezwanie do solidarności i odpowiedzialności. Wiemy, że do przezwyciężenia gospodarczego i społecznego kryzysu, jakie przeżywamy, potrzebny jest swobodny i odpowiedzialny wysiłek wszystkich; innymi słowy niezbędne jest przezwyciężenie interesów partykularnych i branżowych, ażeby razem i w jedności móc podjąć trudności, jakie dotykają każdego środowiska społecznego, w szczególny sposób świata pracy. Jak nigdy odczuwa się dziś tego potrzebę, trudności, które dręczą świat pracy popychają do faktycznej i ściślejszej współpracy między licznymi i rozmaitymi komponentami społeczeństwa”.

Wzywając swych słuchaczy do dalszego entuzjazmu w działalności związkowej papież stwierdził, że „świat potrzebuje osób, które bezinteresownie poświęciłyby się sprawie pracy przy pełnym poszanowaniu godności człowieka i dobra wspólnego. Kościół, który ceni fundamentalną rolę związków zawodowych, stoi u waszego boku tak dziś, jak i wczoraj, gotów pomóc wam, abyście mogli jak najlepiej wypełniać swoje zadania w społeczeństwie” – zapewnił Benedykt XVI.

(KAI)

O autorze



Dodaj swój komentarz

Komentarze niepodpisane imieniem i nazwiskiem nie są publikowane.

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.