Nagra­nie wstę­pu do spo­tka­nia on-line, wpro­wa­dze­nie ks. Grze­go­rza Piąt­ka SCJ.

Dariusz Bogac­ki — kato­lic­ki przed­się­bior­ca z Biel­ska-Bia­łej. Tre­ner, coach, psy­cho­log biz­ne­su, infor­ma­tyk i spe­cja­li­sta ds. mar­ke­tin­gu. Od 2009 roku zwią­za­ny z Dusz­pa­ster­stwem TALENT, Dia­ko­nią Przed­się­bior­ców Chrze­ści­jan w Biel­sku-Bia­łej oraz Edu­ka­cją Finan­so­wą CROWN.

Od 2002 roku ze wspó