Roz­mo­wa z Roma­nem Trza­ska­li­kiem, pre­ze­sem Sto­wa­rzy­sze­nie Chrze­ści­jań­skich Przed­się­bior­ców i Mena­dże­rów „Nostra Res”, o świę­to­ści przed­się­bior­cy oraz wspól­no­cie śro­do­wi­ska.

Nagra­nie udo­stęp­nio­ne przez Radio eM

 

Pan Roman Trza­ska­lik wygło­si pre­lek­cję 1 grud­nia, pod­czas dorocz­nej piel­grzym­ki do sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie Łagiew­ni­kach.