W pierw­szą nie­dzie­lę adwen­tu przed­się­bior­cy i pra­co­daw­cy oraz ich rodzi­ny i przy­ja­cie­le piel­grzy­mo­wa­li do sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w kra­kow­skich Łagiew­ni­kach. Piel­grzym­kę, już po raz dzie­sią­ty, zor­ga­ni­zo­wa­ło Dusz­pa­ster­stwo TALENT. Mszy świę­tej, na któ­rą przy­by­li piel­grzy­mi m.in. z Kra­ko­wa, War­sza­wy, Dębi­cy, Tar