Zapra­sza­my na XIII Piel­grzym­kę Dusz­pa­ster­stwa Przed­się­bior­ców i Pra­co­daw­ców TALENT
do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie Łagiew­ni­kach
.

POWOŁANI DO WIELKICH DZIEŁ


PROGRAM

10.30 Msza Świę­ta w Bazy­li­ce Boże­go Miło­sier­dzia pod prze­wod­nic­twem J.E. Ks. Bp. Jac­ka KICIŃSKIEGO, bisku­pa pomoc­ni­cze­go we Wro­cła­wiu
11.50 Spo­tka­nie w auli im. św. Jana Paw­ła II przy Bazy­li­ce

  • Wystą­pie­nia gości
  • Wykład dr. Hen­ry­ka SIODMOKA (pre­zes Gru­py ATLAS) pt. „Czy przed­się­bior­ca może zostać świę­tym? Klu­czo­we aspek­ty nauki spo­łecz­nej Kościo­ła”
  • Wrę­cze­nie wyróż­nień „Talent”
  • Pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści w roku 2016 i świa­dec­twa uczest­ni