Od 14 lat pierw­szą nie­dzie­lę Adwen­tu przed­się­bior­cy i pra­co­daw­cy z Dusz­pa­ster­stwa TALENT gro­ma­dzą się na dorocz­nej piel­grzym­ce w kra­kow­skich Łagiew­ni­kach. Przy­by­wa­ją, by podzię­ko­wać za minio­ny rok pra­cy i zawie­rzyć swo­je życie miło­sier­ne­mu Bogu. W tym roku piel­grzym­ka prze­bie­gła pod hasłem „Dla zie­mi i dla nie­ba”, któ­re nawią­zy­wa­ło do tre­ści cało­rocz­ne­go pro­gra­mu for­ma­cyj­ne­go.
Pod­czas comie­sięcz­nych spo­tkań w 34 ośrod­kach sta­ra­li­śmy się poka­zać, że pie­nią­dze i dobra mate­rial­ne są nam bar­dzo potrzeb­ne i są wiel­kim darem od Boga. Mają jed­nak słu­żyć jako narzę­dzia do osią­gnię­cia cze­goś wię­cej niż tyl­ko zaspo­ko­je­nie bie­żą­cych potrzeb. Do tej myśli nawią­zał ró